Informace o zpracování osobních údajů
při provádění samotestování na onemocnění COVID-19
Vážení zaměstnanci, drazí kolegové. Při provádění samotestování na onemocnění COVID-19
na našem pracovišti dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom vám proto
v souladu s článkem 13 nařízení GDPR sdělili základní informace o tom, proč vaše osobní
údaje při testování zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo.
Správcem vašich osobních údajů je PEMANOBRA trading s.r.o., : 289 00 014,
se sídlem v Plzni, 326 00, nám. Gen. Píky 27 (dále jen „Správce“).
Kontaktními údaji správce jsou:
V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím
výše uvedené kontaktní údaje.
Při samotestování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů
zaměstnanců:
§ jméno a příjmení,
§ číslo pojištěnce,
§ zdravotní pojišťovna,
§ datum provedení testu,
§ výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely:
§ vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a
přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek
pro zaměstnance,
§ předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k zpětnému
proplacení příspěvku na antigenní testy.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti
1
, která se
vztahuje na Správce podle § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a na základě
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-
16/MIN/KAN.
2
Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:
§ přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
§ opravu/aktualizaci údajů (čl. 16 GDPR),
1
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
2
Dostupné on-line zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-
zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf.
Telefon, e-mail
+420 739 471 622, info@pemanobra.cz
Korespondenční adresa
Klatovská tř. 42, 301 00 Plzeň
www
www.pemanobra.cz
§ výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
§ omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
§ přenositelnost údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
§ námitku proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),
Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.
Osobní údaje vztahující se k samotestování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 budou
Správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést
kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na
proplácení testů.
Příjemcem osobních údajů tedy mohou být zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol
za účelem zjišťování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení
testů.
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat
ostatní zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například, že na pracovišti se vyskytuje
(vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém
případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní
osobě zaměstnavatel zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí
tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem
nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrita osoby.
Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem dle čl. III mimořádného
opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, a
to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u
nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 dní.
V Plzni dne 2. března 2021
PEMANOBRA trading s.r.o., (Správce údajů)
Záznamy o činnostech zpracování
při provádění samotestování na onemocnění COVID-19
Identifikace správce
údajů (dále „Správce“)
PEMANOBRA trading s.r.o., : 289 00 014,
se sídlem v Plzni, 326 00, nám. Gen. Píky 27
Kontaktní údaje Správce
+420 739 471 622, info@pemanobra.cz,
Klatovská tř. 42, 301 00 Plzeň
Účel zpracování
Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření
bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance.
Předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných
zaměstnanců k zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy.
Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci Správce
Kategorie osobních údajů
Základní identifikační údaje:
§ jméno a příjmení,
§ číslo pojištěnce,
§ zdravotní pojišťovna.
Zvláštní kategorie osobních údajů à údaje o zdravotním stavu
zaměstnance:
§ datum provedení testu,
§ výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19.
Kategorie příjemců
osobních údajů
Zdravotní pojišťovny (kontrola při proplácení antigenních testů)
Lhůty pro výmaz
Osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí doby, po kterou jsou
zdravotní pojišťovny oprávněny uskutečnit kontrolu Správce za
účelem prověřování jeho oprávnění k získání příspěvku z fondu
prevence na proplácení testů.
Technická a organizační
opatření
K databázi s údaji mají přístup pouze zaměstnanci, kteří k tomu byli
pověřeni vedoucím pracovníkem. Databáze je v listinné podobě
zabezpečena v uzamykatelné místnosti a v uzamykatelné registratuře.
V digitální podobě je databáze chráněna na zabezpečeném médiu
chráněno heslem, programy proti škodlivým kódům. Aplikován
omezený přístup k údajům.
Právní základ zpracování
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR à zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se vztahuje na Správce:
§ § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ čl. I a násl. mimořádného opatření ministerstva zdravotnict
ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.
Zdrojem údajů je
Subjekt údajů, který údaje poskytl Správci na základě jeho zákonné
povinnosti podle čl. III mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.
Dokument vydal
PEMANOBRA trading s.r.o., : 289 00 014,
se sídlem v Plzni, 326 00, nám. Gen. Píky 27
Podpis zástupce
Datum
2. března 2021