Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

  1. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
    a ministerstvu

V rámci vnitřního oznamovacího systému je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, ústně – příslušné osobě nebo písemně. Pokud o to oznamovatel požádá, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Jestliže oznamovatel podává oznámení písemně, může tak učinit odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby, prostřednictvím elektronické komunikace nebo předáním písemného oznámení příslušné osobě. V případě zaslání listinného oznámení na kontaktní adresu příslušné osoby, bude obálka označena „DŮVĚRNÉ – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.

Oznamovatel je též oprávněn podat oznámení o možném protiprávním jednání Ministerstvu spravedlnosti ČR – Vyšehradská 427/16; Praha 2, Nové Město; 128 10 Praha 28, a to ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

  1. Příslušná osoba a komunikační kanál (Jak oznamovat porušení?)

Petr Branberger, MBA

Písemně na adresu:
Whistleblowing
PEMANOBRA trading s.r.o.
Klatovská třída 836/42
301 00 Plzeň

Elektronicky na adresu:
info@pemanobra.cz

Osobně na adresu:
Klatovská třída 836/42, 301 00 Plzeň

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje PEMANOBRA trading s.r.o. mimo rámec běžné komunikace.

  1. Společnost PEMANOBRA trading s.r.o. jako povinný subjekt dle zákona o ochraně oznamovatelů nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.